Szkoła poświęcona jest procesom społecznym, które uruchamia sztuka i architektura. Z tego powodu prowadzone w niej zajęcia dotyczą badań społecznych, działań artystycznych angażujących osoby związane z danym miejscem oraz projektowania warsztatowego. Każde z zagadnień jest omawiane od strony praktycznej i ćwiczone w trakcie rewitalizacji podwórka na warszawskiej Pradze, rozpoczętej w zeszłym roku.

Program szkoły tworzą przekrojowe wykłady wprowadzające i ćwiczenia. Wykłady odnoszą się do sztuki partycypacyjnej, narzędzi socjologicznych i zagadnień urbanistycznych w odnowie obszarów miejskich.Ćwiczenia uzupełniają tę wiedzę o kompetencje w zakresie animacji, inicjowania i prowadzenia pracy z mieszkańcami, kreowania miejsc aktywności lokalnej w przestrzeniach zdegradowanych, badania funkcjonowania i zagospodarowania terenów wspólnych, a także projektowania w sposób angażujący wiedzę i kompetencje użytkowników.

Półroczna praca całego zespołu prowadzi do przygotowania społecznie akceptowanego projektu przebudowy wspomnianego podwórka oraz zorganizowania grupy mieszkańców, która potrafi samodzielnie zarządzać jego realizacją.

Kadrę szkoły tworzą: artyści i teoretycy sztuki, socjolodzy oraz architekci – urbaniści.

Program stworzyli: artystka Iza Rutkowska oraz architekt Paweł Jaworski we współpracy z Ludwiką Ignatowicz, Agnieszką Wołodźko, Łukaszem Pancewiczem, Marcinem Jewdokimowem oraz Krzysztofem Łukomskim.

Szkoła współtworzona jest przez swoich uczniów. Miejsce siedziby oraz jej wygląd zależny będzie od wspólnej decyzji całego zespołu.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Projekt finansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy oraz realizowany we współpracy z Muzeum Warszawskiej Pragi.